Disclaimer

De website ‘Vrienden van Noordwest’ is eigendom van Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep. Vrienden van Noordwest vindt kwaliteit belangrijk. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website en de elektronische diensten die wij aanbieden. Ondanks onze zorg en inspanning kunnen wij geen garantie geven voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op deze website.

De foutloze werking en continue toegankelijkheid van deze website en van onze elektronische diensten kunnen wij niet garanderen. Vrienden van Noordwest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige informatie op deze website, voor schade door storingen of anderszins. Vrienden van Noordwest behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website op elk moment te wijzigen.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Vrienden van Noordwest gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om te doneren via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Vrienden van Noordwest daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.

Intellectuele eigendomsrechten
Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Vrienden van Noordwest en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd.

Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Vrienden van Noordwest, (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Links naar externe sites
Op onze website zijn links opgenomen. Vrienden van Noordwest is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar in links wordt verwezen.

Links naar de website van Vrienden van Noordwest
Linken naar de website van Vrienden van Noordwest of pagina’s op de site van Vrienden van Noordwest is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewekt dat Vrienden van Noordwest toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is: https://www.vriendenvannoordwest.nl/, met als officiële beschrijving Vrienden van Noordwest. Vrienden van Noordwest is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites die verwijzen naar de site van Vrienden van Noordwest.

Gebruik van tips en materiaal
Suggesties, ideeën en materialen die u ons toestuurt (al dan niet per email) ten behoeve van deze website, zijn niet vertrouwelijk en mogen zonder toestemming worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt, tenzij u expliciet aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn en niet gebruikt mogen worden.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, laat het ons weten. Ook als u onjuistheden aantreft op de website of informatie mist, horen wij graag van u. Neem dan contact op met vrienden@nwz.nl.